Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych
w firmie SOLTEC SERVICES Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w SOLTEC SERVICES Sp. z o.o., z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul.Doki 1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy, realizacji kontraktu, sprzedaży usług oferowanych przez SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

– marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

– finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

– prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa SOLTEC SERVICES Sp. z o.o., przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

Państwa dane osobowe nie będą:

– przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania (np. księgowość, windykacja) lub wynikające z przepisów prawa (np. żądanie organów Państwa), zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych;

– przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

– profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych, czy udostępniania Państwa danych). Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z SOLTEC SERVICES Sp. z o.o. lub wysyłając maila na adres: biuro@soltec.com.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

SOLTEC SERVICES Sp. z o.o.

Ul.Doki 1, 80-958 Gdańsk Poland
Tel +4858 5552981
Fax +4858 5552982
NIP:PL2040001900
biuro@soltec.com.pl
https://www.soltec.com.pl